AYDINLATMA METNİ

 1. Anasayfa
 2. AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme:


DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK ÖNCELİKLE SİZİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ;


Sunmuş olduğumuz veya olacağımız hizmetlere ve diğer ticari faaliyetlerimize bağlı olarak; sözlü, yazılı, elektronik ortam, internet sitesi gibi kanallar aracılığı ile temin edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak, ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla tarafımızca, KVKK’nda belirlenen çerçeveye uygun olarak kaydedilebilmekte, saklanabilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte ve Kanun’un izin verdiği diğer şekillerde işlenebilmektedir.


"Kişisel Verilerinizin İşlenmesi" ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.KVKK uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında işbu “Aydınlatma Metni” düzenlenmiş olup, metnin amacı, kişisel verilerinizin azami güvenliğinin sağlanması hususunda, KVKK, ilgi yönetmelikler ve sair mevzuat kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.


 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz; hukuka uygun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.


Kişisel verileriniz, sağladığımız hizmete ve ticari faaliyetlerimize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi, sosyal medya mecraları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmetimizi kullanımınız sırasında sözlü, yazılı ya da elektronik olarak temin edilen kişisel verileriniz ya da web sitemizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie’ler (çerezler) vasıtasıyla üretilen diğer verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kampanya ve promosyonların duyurumu, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, https:// trainy.online uzantılı Web Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik gerekli istatistiki çalışmaları gerçekleştirilmesi ve hizmet alan ve verenlere yönelik raporlamalar yapılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Kredi Akademi Eğitim Danışmanlık - Burcu Görker Yalçınkaya (kısaca “KREDİ AKADEMİ“) tarafından;


 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin sağlanması,

  • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,


  • Ticari faaliyetlerimizin mevzuata ve KREDİ AKADEMİ politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,


  • Tarafımızca sunulan hizmet ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,

  • https:// trainy.online uzantılı Web Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik gerekli istatistiki çalışmaları gerçekleştirilmesi ve hizmet alan ve verenlere yönelik raporlamalar yapılması,


  • Hizmet ve tekliflerin sunulması,

  • Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,

  • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

  • Müşteri profillerinin belirlenebilmesi,

  • İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,


  • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşterilere destek hizmetinin sağlanması,


  • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,

  • KREDİ AKADEMİ ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,

  • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,

  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

  • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

  • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,

  • Hukuk işlerinin takibi,

  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarım Amaçları;


Kişisel verileriniz; size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek adına, KVKK ve diğer mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde, hizmet alınan/verilen iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde KREDİ AKADEMİ tarafından;


 • Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,

 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,


 • Sunulan hizmet, kampanya, promosyon ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,


 • Sunulan hizmet, kampanya, promosyon ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,


 • İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (KREDİ AKADEMİ tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, KREDİ AKADEMİ’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),


 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, temini ve benzeri amaçlarla KREDİ AKADEMİ yetkililerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.


 1. Yurtdışına Aktarım


Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, KREDİ AKADEMİ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, KREDİ AKADEMİ tarafından sunulan ürün, kampanya, promosyon ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, KREDİ AKADEMİ ve iş ortakları, tedarikçileri vs. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, KREDİ AKADEMİ’nin, KREDİ AKADEMİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (KREDİ AKADEMİ tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, KREDİ AKADEMİ’ye ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), KREDİ AKADEMİ’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, KREDİ AKADEMİ tarafından işletilecek https://trainy.online uzantılı Web Sitesi'nin kullanımından kaynaklı çerez (cookie), server, depolama, tanıtım mailing, bilgilendirme mailing gibi işlemlerin yerine getirilmesi, KREDİ AKADEMİ’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise ve ya açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden Veri Sorumlusu’nun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.


 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin, belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KREDİ AKADEMİ veya KREDİ AKADEMİ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, https://trainy.online uzantılı web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek işlem ve yazışmalar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar üzerinden KREDİ AKADEMİ ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve ya elektronik ortamda toplanmaktadır.


Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.


 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla kişisel veri sahibi,


•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KREDİ AKADEMİ olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün, kampanya, promosyon, proje ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi önemle belirtmek isteriz.


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13 (f.1) maddesi gereğince, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle KREDİ AKADEMİ’ye iletmeniz durumunda, KREDİ AKADEMİ talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.


Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, https:// trainy.online uzantılı Web Sitesi'ndeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;


 • Islak imzalı bir nüshasını “Sergül Sokak 10/16 Gayrettepe İSTANBUL ” adresine şahsen elden teslim edebilir,


 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,


 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, info@lukwise.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


 1. Değişiklikler


KREDİ AKADEMİ’nin, KVKK veya bağlı mevzuat kapsamında olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.